tích điểm

  1. yuri

    Thủ tục Nhật Bản: Điều chỉnh cuối cùng liên quan đến việc tích điểm thẻ mã số cá nhân lên đến 20.000 yên cho mỗi giai đoạn

    Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Công Minh đã quyết định đưa ra những "tích điểm thẻ mã số cá nhân" (tích điểm thẻ my number) cho những người sở hữu thẻ My Number như một trong những biện pháp kinh tế để đối phó với sự lây lan của virus corona mới. Đối với lần điều chỉnh cuối cùng, 5000 yên sẽ được...
Top