trạm phát 5g

  1. yuri

    Công nghệ Bộ Nội vụ và Truyền thông đưa ra hướng dẫn hành chính cho Softbank và sự chậm trễ trong việc mở trạm gốc 5G

    Bộ Nội vụ và Truyền thông đã thông báo vào ngày 2 rằng họ đã cung cấp hướng dẫn hành chính cho Softbank, nói rằng việc thiết lập trạm cơ sở cụ thể tiêu chuẩn giao tiếp thế hệ tiếp theo "5G" vào cuối năm 2020 là chậm so với kế hoạch. Đồng thời kêu gọi thực hiện sớm các biện pháp cải thiện và giải...
Top