trợ cấp đặc biệt

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : "Trợ cấp đặc biệt" dành trẻ em sẽ được xem xét lại vào năm 2022. Thu nhập hàng năm của các hộ gia đình chịu ảnh hưởng bao nhiêu ?

    Khi xem các tin tức về việc xem xét trợ cấp trẻ em trên TV , có lẽ rất nhiều người hoài nghi, chẳng hạn như "Tôi muốn biết thêm về những thay đổi trong trợ cấp trẻ em" hay "Hãy cho tôi biết về những trợ cấp đặc biệt được xem xét" . Trợ cấp trẻ em sẽ được xem xét vào tháng 12 năm 2020 và sẽ được...
Top