trồng lúa

  1. yuki1485

    Người Nhật Thời vụ trồng lúa lúa là khi nào? Tổng hợp danh sách thời vụ của từng tỉnh ở Nhật Bản.

    Tôi nghĩ nhiều người cho rằng thời điểm trồng lúa là “xuân” hoặc “đầu hè”. Nếu có những cánh đồng lúa trong khu vực bạn sống, bạn có thể thấy việc trồng lúa, nhưng việc trồng lúa không được thực hiện trên khắp Nhật Bản. Vậy thì, thời vụ cho mỗi tỉnh ở Nhật Bản là khi nào ? Lần này tôi đã điều...
Top