ứng dụng cai thuốc lá

  1. yuki1485

    Sản phẩm Ứng dụng đầu tiên áp dụng bảo hiểm của Nhật Bản! Phỏng vấn trực tiếp nhà phát triển "ứng dụng điều trị cai thuốc lá"

    Vào tháng 11 năm 2020, "Ứng dụng điều trị nghiện Nicotine CureApp SC và máy kiểm tra CO" (sau đây gọi là "CureApp SC") đã quyết định áp dụng bảo hiểm lần đầu tiên ở Nhật Bản như một ứng dụng để điều trị. Về phương pháp điều trị cai thuốc lá, đây sẽ là phương pháp điều trị đầu tiên trên thế giới...
Top