viện phí

  1. yuri

    Xã hội Trợ cấp chi phí y tế cho trẻ em thành phố Kobe. Hướng tới miễn phí viện phí cho học sinh trung học phổ thông

    Từ năm 2021, thành phố Kobe có chính sách miễn phí viện phí cho học sinh tính đến năm thứ ba trung học (18 tuổi) theo "hệ thống trợ cấp chi phí y tế cho trẻ em", hiện cho phép miễn phí viện phí cho học sinh tính đến năm thứ ba trung học cơ sở (15 tuổi). Dự kiến miễn phí viện phí từ tháng 10 năm...
Top