vô gia cư

  1. yuki1485

    Xã hội Túi khôn người vô gia cư !

    Đây là bản thảo về "Trí tuệ sống của người vô gia cư" mà tôi đã viết trên một tạp chí vào mùa hè năm 1994. Năm này nắng nóng khủng khiếp, và tôi tự hỏi những người vô gia cư đang làm gì. Nói rõ hơn, có rất nhiều câu chuyện vui! Thức ăn tươi nhất là thức ăn thừa từ nhà hàng sushi Tại các nhà...
Top