yoshida shoin

  1. yuki1485

    Lịch sử Yoshida Shoin và Shokasonjuku đã ảnh hưởng gì đến các chí sĩ vào cuối thời kỳ Edo?

    Yoshida Shoin, người có ảnh hưởng đến nhiều chí sĩ chủ yếu trong miền Choshu. Tại trường tư thục "Shokasonjuku", ông đã giáo dục những người trẻ tuổi, những người đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc Duy tân Minh Trị sau này. Shokasonjuku nơi giảng dạy giáo lý mà không có bất kỳ địa vị xã hội...
Top