bình đẳng giới

  1. yuki1485

    Xã hội “không trở thành” hay “không thể trở thành ” trong việc phụ nữ Nhật Bản là chính trị gia ?

    Tôi không ngạc nhiên về số lượng ít phụ nữ trong Nội các Suga. Đã hơn một tháng kể từ khi Nội các Suga được thành lập. Hai người là phụ nữ đã được Nội các Suga lựa chọn. Không nhiều, nhưng không đáng ngạc nhiên. Theo Cục Bình đẳng giới thuộc Văn phòng Nội các, "Nỗ lực vì Bình đẳng giới trong...
Top