gdp bình quân

  1. yuri

    Kinh tế GDP bình quân đầu người của Nhật Bản đứng thứ 23 trên thế giới ... Thực trạng lương thấp và không chính hóa

    GDP bình quân đầu người của Nhật Bản tiếp tục giảm. Giảm phát đã tạo ra một vòng luẩn quẩn hơn nữa bằng cách kiềm chế chi phí lao động mà không tăng doanh số bán hàng. Tại đây, ông Nao Ogasawara, Giám đốc điều hành công ty cổ phần kiểm toán Avantia, người đã có kinh nghiệm làm việc tại ngân...
Top