nghiên cứu khoa học

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Chính phủ yêu cầu thông tin của các quỹ nghiên cứu từ nước ngoài.

    Chính phủ Nhật Bản đã sửa đổi hướng dẫn về việc xử lý quỹ nghiên cứu để các viện nghiên cứu trong nước sẽ trình chính phủ thông tin khi nhận được các quỹ nghiên cứu như trợ cấp và tiền tài trợ từ nước ngoài. Theo hướng dẫn mới, khi một tổ chức nghiên cứu trong nước nhận được các quỹ nghiên cứu...
  2. yuki1485

    Xã hội Phát hiện gen ảnh hưởng tới sự di chuyển của tinh trùng. Một bước để làm sáng tỏ bệnh vô sinh ở nam giới

    Các nhóm nghiên cứu như tại Đại học Osaka đã công bố trên tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học Hoa Kỳ rằng họ đã tìm thấy các gen quan trọng ảnh hưởng tới sự di chuyển của tinh trùng ở chuột. Nếu gen này không hoạt động, tinh trùng sẽ không thể bơi tốt. Con người cũng có gen này, và điều này được...
Top