nợ quốc gia

  1. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản : Nợ quốc gia đạt 1241 nghìn tỷ yên, mức cao nhất từ trước đến nay. Mức nợ tương ứng 10,11 triệu yên / người.

    Tính đến cuối tháng 3 năm 2022, "nợ quốc gia" là tổng số dư trái phiếu chính phủ, các khoản vay và chứng khoán ngắn hạn của chính phủ đạt 1.241,3074 nghìn tỷ yên, mức cao kỷ lục mới. Mức tăng đạt 24,8441 nghìn tỷ yên từ cuối tháng 3 năm 2021 do huy động tài chính cho các biện pháp chống lại...
  2. yuri

    Kinh tế Tính đến cuối tháng 6 nợ quốc gia ở mức cao kỷ lục 1220 nghìn tỷ yên

    Bộ Tài chính đã công bố vào ngày 10 rằng "nợ quốc gia", là tổng số dư trái phiếu chính phủ và các khoản vay, đã đạt mức cao kỷ lục 1220,6368 nghìn tỷ yên vào cuối tháng 6. Một phép tính đơn giản dựa trên dân số ước tính tính đến ngày 1 tháng 2 (123,01 triệu người) cho thấy nợ bình quân đầu...
Top