simlock bị cấm

  1. yuki1485

    Tiêu dùng SIM LOCK sẽ bị cấm theo nguyên tắc. Bản báo cáo của Bộ Nội vụ và Truyền thông về việc thúc đẩy chuyển đổi mạng di động

    Vào ngày 24, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản đã tổ chức một cuộc họp của các chuyên gia để khuyến khích việc chuyển giao giữa các công ty mạng di động, và biên soạn một báo cáo bao gồm yêu cầu về nguyên tắc cấm các chức năng "chỉ cho phép liên lạc trên đường dây riêng của mình ". Cạnh tranh...
  2. yuki1485

    Xã hội SIM LOCK sẽ bị cấm theo nguyên tắc . Dễ dàng chuyển sang nhà mạng khác

    Về việc "SIM LOCK ( khóa sim ) " khiến người dùng không thể sử dụng đường truyền của các nhà mạng khác bằng điện thoại di động, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản đã đề xuất tại cuộc họp chuyên gia tổ chức ngày 27 về nguyên tắc sẽ cấm theo nguyên tắc, và đưa ra đề án thiết bị đầu cuối "SIM free"...
Top