bảo hiểm thất nghiệp

  1. yuki1485

    Xã hội Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi : Xem xét tăng phí bảo hiểm thất nghiệp lên khoảng 0,6%, gia tăng gánh nặng cho nhân viên.

    Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã bắt đầu điều chỉnh để tăng mức phí bảo hiểm 0,2% hiện tại lên khoảng 0,6% cho "trợ cấp thất nghiệp" của bảo hiểm thất nghiệp, được chia đôi giữa lao động và quản lý và được sử dụng để trợ cấp khi thất nghiệp. Trong trường hợp nhân viên công ty với mức lương hàng...
  2. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản : 2,2 nghìn tỷ yên bổ sung cho bảo hiểm thất nghiệp. Sử dụng biện pháp đối phó thiếu nguồn tài chính bằng ngân sách bổ sung.

    Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã bắt đầu điều chỉnh ngân sách bổ sung cho năm nay để bao gồm khoảng 2,2 nghìn tỷ yên làm nguồn tài chính bổ sung cho bảo hiểm thất nghiệp . Đối với bảo hiểm thất nghiệp, chi phí trợ cấp điều chỉnh việc làm ( trợ cấp việc làm ) cho thảm họa Corona đã tăng lên gần 5...
Top