Giáo dục Nhật Bản : Bảng xếp hạng các trường đại học nổi tiếng ấn bản tháng 10 năm 2023. Các vị trí cao nổi tiếng ở cả trường quốc lập , công lập và tư thục.

Giáo dục Nhật Bản : Bảng xếp hạng các trường đại học nổi tiếng ấn bản tháng 10 năm 2023. Các vị trí cao nổi tiếng ở cả trường quốc lập , công lập và tư thục.

tokyo-info-mv-sp.jpg


Tập đoàn JS đã công bố ấn bản tháng 10 của ``Bảng xếp hạng mức độ phổ biến của trường đại học''. Theo dữ liệu tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, xếp hạng quốc gia của 187.703 học sinh trung học phổ thông là `` Đại học Tokyo '' cho trường đại học quốc lập, ``Đại học Công lập Osaka'' dành cho trường đại học công lập và ``Đại học Aoyama Gakuin'' dành cho trường đại học tư thục. Không có sự thay đổi nào về các trường hàng đầu ở cả trường quốc lập và tư thục, và các trường nêu trên tiếp tục được yêu thích rộng rãi.

JS Corporation, công ty điều hành trang thông tin trường học "Trường học Nhật Bản", đã thực hiện một cuộc khảo sát với 187.703 học sinh trung học phổ thông về các trường đại học mà họ quan tâm, đã được biên soạn thành bản cấp quốc gia, cấp tỉnh và đăng tải trên trang web. Thời gian khảo sát là từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 10 năm 2023.

Trong bảng xếp hạng quốc gia về các trường đại học nổi tiếng, vị trí số 1 trong số các trường đại học quốc lập là `` Đại học Tokyo '', vị trí thứ 2 là `` Đại học Tsukuba'', vị trí thứ 3 là `` Đại học Kyoto '', vị trí thứ 4 là `` Đại học Osaka” và vị trí thứ 5 là “Đại học Nagoya”. Không có thay đổi lớn nào kể từ ấn bản tháng 9 trước đó và top 30 đại học đứng đầu vẫn được giữ nguyên. Vị trí thứ 14 và 15 đã hoán đổi cho nhau, với ``Đại học Shizuoka'' đứng ở vị trí thứ 14 và ``Đại học Kagoshima'' đứng ở vị trí thứ 15. Thứ hạng cũng có sự thay đổi từ vị trí 26 lên vị trí 30.

Các trường đại học công lập đứng thứ nhất là `` Đại học công lập Osaka '', thứ 2 là `` Đại học thủ đô Tokyo '', thứ 3 là `` Đại học tỉnh Shizuoka '', thứ 4 `` Đại học thành phố Nagoya '' và thứ 5 `` Đại học thành phố Kitakyushu.'' Không có sự thay đổi nào về thứ hạng lên đến vị trí thứ 8, nhưng có 3 trường đứng ở vị trí thứ 9 : Đại học tỉnh Fukuoka lần trước đứng thứ 9 và Đại học Miyagi lần trước đứng thứ 11 và Đại học quốc tế Akita . Đại học Kinh tế Takasaki, xếp thứ 17 lần trước, đã vươn lên vị trí thứ 14. Đại học tỉnh Iwate, xếp thứ 9 lần trước, tụt xuống thứ 12.

Các trường đại học tư thục đứng thứ nhất `` Đại học Aoyama Gakuin '', thứ 2 `` Đại học Keio '', thứ 3 `` Đại học Kinki '', thứ 4 `` Đại học Meiji '' và thứ 5 `` Đại học Waseda '' . Vị trí thứ 15 và 16 đã hoán đổi, vị trí thứ 15 `` Đại học Chukyo '', vị trí thứ 16 `` Đại học Tokai '', vị trí thứ 22 và 23 đã hoán đổi, vị trí thứ 22 `` Đại học Aichi '', vị trí thứ 23 `` Đại học Fukuoka '', vị trí thứ 26 và vị trí thứ 27 hoán đổi với vị trí thứ 26 Đại học Teikyo Heisei và Đại học Tokoha xếp thứ 27 nhưng không có sự thay đổi về thành phần top 30.

Trong số các bảng xếp hạng phổ biến của mỗi tỉnh, các trường đại học quốc lập ở Tokyo đứng thứ nhất là`` Đại học Tokyo '', vị trí thứ 2 `` Đại học Hitotsubashi '' và vị trí thứ 3 `` Đại học Quốc gia Yokohama ''. Các trường đại học công lập đứng thứ nhất: "Đại học Tokyo", vị trí thứ 2: "Đại học thành phố Yokohama" và vị trí thứ 3: "Đại học quốc tế Akita". Các trường đại học tư thục đứng thứ nhất là `` Đại học Aoyama Gakuin '', vị trí thứ 2 là '' Đại học Meiji '' và vị trí thứ 3 là '' Đại học Keio ''.

Ở Osaka, các trường đại học quốc lập đứng thứ nhất là `` Đại học Osaka '', vị trí thứ 2 là `` Đại học Tokyo '' và vị trí thứ 3 `` Đại học Kobe ''. Các trường đại học công lập đứng thứ nhất `` Đại học công lập Osaka '', hạng 2 '' Đại học tỉnh Hyogo '' và hạng 3 `` Đại học tỉnh Kyoto. '' Các trường đại học tư thục đứng đầu là `` Đại học Kinki '', thứ 2 ``Đại học Kansai'' và vị trí thứ 3 ``Đại học Ritsumeikan''. Đặc điểm khu vực có thể được nhận thấy ở mỗi tỉnh, với các trường đại học địa phương và lân cận được xếp hạng cao.

◆Bảng xếp hạng mức độ nổi tiếng của các trường đại học Phiên bản quốc gia (tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2023)

[Đại học quốc lập]

Vị trí số 1 “Đại học Tokyo”
Vị trí thứ 2 “Đại học Tsukuba”
Vị trí thứ 3 “Đại học Kyoto”
Vị trí thứ 4 “Đại học Osaka”
Vị trí thứ 5 “Đại học Nagoya”
Vị trí thứ 6 “Đại học Tohoku”
Vị trí thứ 7 “Đại học Kobe”
Vị trí thứ 8 “Đại học Kyushu”
Vị trí thứ 9 “Đại học Hokkaido”
Vị trí thứ 10 “Đại học Hitotsubashi”

[Đại học công lập]

Vị trí số 1 “Đại học công lập Osaka”
Vị trí thứ 2 “Đại học Thủ đô Tokyo”
Vị trí thứ 3 “Đại học tỉnh Shizuoka”
Vị trí thứ 4 “Đại học thành phố Nagoya”
Vị trí thứ 5 “Đại học thành phố Kitakyushu”
Vị trí thứ 6 “Đại học tỉnh Aichi”
Vị trí thứ 7 “Đại học thành phố Yokohama”
Vị trí thứ 8 “Đại học tỉnh Hyogo”
Vị trí thứ 9 “Đại học tỉnh Fukuoka”
Vị trí thứ 10: Đại học Quốc tế Akita

[Đại học tư thục】

Vị trí số 1 “Đại học Aoyama Gakuin”
Vị trí thứ 2 “Đại học Keio”
Vị trí thứ 3 “Đại học Kinki”
Vị trí thứ 4 “Đại học Meiji”
Vị trí thứ 5 “Đại học Waseda”
Vị trí thứ 6 “Đại học Sophia”
Vị trí thứ 7 “Đại học Kansai”
Vị trí thứ 8 “Đại học Komazawa”
Vị trí thứ 9 “Đại học Chuo”
Vị trí thứ 10 “Đại học Doshisha”

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top