gdp

  1. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản: GDP tháng 10-12, tăng 12,7% . Năm 2020 có mức tăng trưởng âm lần đầu tiên sau 11 năm.

    Số liệu GDP sơ bộ (được điều chỉnh theo mùa) do Văn phòng Nội các đã công bố vào ngày 15 cho quý từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020 đã tăng 3,0% so với quý trước không bao gồm ảnh hưởng của biến động giá cả, mức tăng trường này trên cơ sở hàng năm trong trường hợp kéo dài 1 năm đã tăng 12,7% ...
Top