mức lương tối thiểu

  1. yuri

    Việc làm Nhật Bản: Mức lương tối thiểu tăng 28 yên ... Trung bình toàn quốc 930 yên

    Vào ngày 14, một tiểu ban của hội đồng tiền lương tối thiểu trung ương, cơ quan tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, nơi các đại diện quản lý và lao động thảo luận về mức lương tối thiểu (lương theo giờ) trong năm nay đã quyết định tăng số tiền lên 28 yên. Nếu sửa đổi theo hướng...
Top