QUAN HỆ VIỆT-NHẬT

Thảo luận về mối quan hệ Việt-Nhật. Sự khác biệt và tương đồng giữa hai dân tộc. Cách nhìn nhận của người Nhật với người Việt và ngược lại.
Normal threads
hamham 1
hamham 0
siro 0
siro 0
hamham 0
hamham 0
hamham 0
hamham 0
Top