TỪ VỰNG

文字.語彙
Từ vựng, từ lóng, thành ngữ,... tiếng Nhật.
Normal threads
one4all 18
hamham 0
micdac 1
hanh80 5
hanh80 3
hanh80 6
hanh80 2
Top