TỪ VỰNG

文字.語彙
Từ vựng, từ lóng, thành ngữ,... tiếng Nhật.

Điểm tin

Ủng hộ qua facebook

Top