Người Nhật bản đầu tiên tới Việt Nam

Người Nhật bản đầu tiên tới Việt Nam

Nhật Bản và Việt Nam đã có giao lưu từ khỏang hơn 1000 năm trước. Đó vào khỏang thời đại Nara cho tới thời Heian(Ở Trung Quốc là thời Đường 678-907). Khi d0ó các sứ giá được Nhật Bản gửi đi Trung Hoa học gọi là Kentoshi. Vì thuyền bị gió bão nhiều người bị trôi dạt vể phương nam tới miến bắc trung của Việt Nam hiện nay. Trong số những người phiêu bạt ấy có các nhà sư như là Kuhai và Kanjin.

Theo tài liệu lịch sử thì người Nhật Bản đầu tiên tới Việt nam là ông Nakamaro Abeno và Kiyokawa Fujihara. Năn 716 ông Nakamaro sang Trung Hoa du học vào thời nhà Đường tức thời Nara ở Nhật. Ông có tên Tiếng trung là Triều Hàng, sau đổi lại là triều hòanh. Trên đường về nước thuyền của ông bị giạt vào An Nam. Sau đó ông trở lại Trường An, Trung Hoa. Năm 753 ông 55 tuổi làm Bí thư Giám mục phụ trách thư viện hòang đế. Năm 761 ông được cử sang làm An Nam Tiết Độ Sứ, tức người đứng đầu Việt Nam.

(Sưu Tầm)
 

Bài viết liên quan

ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top