Thành ngữ tiếng Nhật 11: TAM THẬP LỤC KẾ TẨU VI THƯỢNG SÁCH

micdac

tât cả chỉ là ngụy biện, hãy đội mũ BH
三十六計逃ぐるにしかず : tam thập lục kế tẩu vi thượng sách (36 kế , chạy là hay nhất, ý múôn nói khi gặp đối thù mạnh, tội gì chống cự cho mệt, bỏ chạy là an toàn nhất, chờ cơ hội khác phục thù)

戦って逃げても生き永らえて他日また戦う機会がある。/敗走する者は生きのびてまた戦える。/三十六計逃ぐるにしかず ;《諺》
He that fights and runs away lives [may live] to fight another day
 

Điểm tin

Top