Đáng giá về các phần mềm CAD-CAM/CAE

Đáng giá về các phần mềm CAD-CAM/CAE

Đây là bản đánh giá xếp hạng các phần mềm CAD/CAM/CAE/CG/RP của tạp chí NIKKEI DESIGN, Japan trong năm 2006. Bảng đánh giá xếp hạng này được bỏ phiếu bởi 20 chuyên gia hàng đầu về lãnh vực CAD/CAM/CAE/CG/RP của Nhật để tiện cho chúng ta có thể tham khảo trong việc chọn phần mềm học tập.

Bảng đánh giá được xếp hạng bằng phiếu dựa trên các tiêu chí như : Số lượng người sử dụng, số license được phát hành trong năm 2005, chức năng cũng như tính ưu việt của software.

Trong phần CAE và RP thì không bỏ phiếu mà xếp hạng dựa theo số lượng máy đã bán và số lượng license phát hành ra thị trường của các hãng chế tạo cung cấp. Chú ý là số liệu này chỉ là đánh giá khách quan một cách tương đối và sẽ thay đổi theo hàng năm.


1. Các phần mềm CAD cao cấp:

1. Unigraphics NX ...................................20 phiếu.
2. Pro/Engineer Wildfire..............................16 phiếu.
3. I-DEAS NX Series..................................13 phiếu.
4. CATIA Version 5...................................13 phiếu.
5. CATIA/CADAM Solution V4.................12 phiếu.
6. CADDS5i ...............................................10 phiếu.
7. CADCEUS 5..........................................10 phiếu.

2. Các phần mềm CAD trung cấp:

1. Caelum XXen/Design...............................18 phiếu.
2. Autodesk Mechanical Desktop.................18 phiếu.
3. ThinkDesign....................................... ......18 phiếu.
4. SolidWorks........................................ .....17 phiếu.
5. Autodesk Inventor...................................10 phiếu.
6. CADPAC-Fusion....................................10 phiếu.
7. DesignFlow........................................ .......9 phiếu.
8. ICAD/SX Mechanical Pro..........................9 phiếu.
9. MYPAC DRAFT & MODEL....................8 phiếu.
10. OneSpace Designer Modeling....................8 phiếu.
11. Solid Edge.............................................. ..8 phiếu.
12. SolidMX........................................... ........7 phiếu.
13. TOPsolid.......................................... ........6 phiếu.
14. Zunou Century 3D.....................................6 phiếu.

3. Các phần mềm CAD hạng thấp:

1. Alibre Design............................................ .19 phiếu.
2. from.Z ...............................................14 phiếu.
3. Cosmo IntelliCAD 4...................................14 phiếu.
4. IronCAD........................................... .........12 phiếu.
5. MYPAC BASIS CAD.................................10 phiếu.
6. Para Logix............................................. ......4 phiếu.
7. Pro/DESKTOP........................................... .4 phiếu.
8. Solid Station LE..........................................4 phiếu.
9. TURBOCAD Professional.......................... 3 phiếu.
10. Zunou Rapid 3D.........................................1 phiếu.

4. Các phần mềm CAD/CAM 3D

1. Space-E CAA v5 Based...............................19 phiếu.
2. MasterCAM X.............................................19 phiếu.
3. Caelum 2................................................. ....18 phiếu.
4. Matsuura Virtual Gibbs................................17 phiếu.
5. NC-WORKS............................................. ..17 phiếu.
6. PowerShape........................................ ........ 15 phiếu.
7. SURFCAM........................................... .......13 phiếu.
8. E's 3D................................................ ..........12 phiếu.
9. ESPRIT............................................ ............11 phiếu.
10. MYPAC SUPER CAM.................................10 phiếu.
11. SolidStation...................................... ............ 8 phiếu.
12. Tebis .................................................. ......... 8 phiếu.
13. TOOLS............................................. .............8 phiếu.
14. VISI-Series .................................................. ..6 phiếu.
15. VX................................................ .................5 phiếu.
16. Ace CAM............................................... ........4 phiếu.

5. Các phần mềm surface dùng cho công nghiệp thiết kế mỹ thuật.

1. FreeForm .................................................. .20 phiếu.
2. Metris Paraform.......................................... .20 phiếu.
3. ICEMSurf.......................................... .........18 phiếu.
4. Studio|Tool....................................... ..........19 phiếu.
5. Rhinoceros........................................ .........17 phiếu.
6. FresDAM........................................... .........17 phiếu.
7. NEOFORM........................................... ......15 phiếu.
8. Imageware......................................... ...........12 phiếu.
9. RapidForm......................................... ..........10 phiếu.
10.SolidThinking LT..........................................5 phiếu.

6. Các phần mềm CG dùng cho công nghiệp thiết kế mỹ thuật

1. SufRay............................................ ............20 phiếu.
2. 3ds max .................................................. ...19 phiếu.
3. Autodesk VIZ.............................................19 phiếu.
4. Houdini .................................................. .....15 phiếu.
5. LightWave 3D..............................................15 phiếu.
6. Maya 5................................................. ........14 phiếu.
7. Shade .................................................. ........10 phiếu.
8. 3D Atorie............................................ .......... 9 phiếu.
9. CINEMA 4D................................................ .8 phiếu.
10. STRATA 3D Pro.........................................6 phiếu.
11. trueSpace REAL..........................................6 phiếu.
12. Animation Master.........................................3 phiếu.

7. Các phần mềm CAE.

1. Pro/Engineer Simulation
2. ANSYS Multiphysics
3. ANSYS DesignSpace
4. EFD Lab
5. COSMOS DesignSTAR
6. COSMOS FloWorks
7. COSMOS M
8. COSMOS Motion
9. COSMOSWorks
10. Ensight
11. FIELDVIEW
12. GL view
13. JS CAST CAE system dùng cho kỹ thuật đúc kim lọai
14. KUBRIX
15. LMS DADS
16. LMS OPTIMUS
17. LMS SYSNOISE
18. LMS Virtual Lab
19. MSC Dynamic Designer Motion
20. MSC Dytran
21. Navis Works
22. MSC Nastran
23. MSC Patran
24. MSC visual NASTRAN 4D

8. Các phần mềm và máy của kỹ thuật tạo mẫu nhanh RP

1. Dimension 3D Printer
2. e-PARTS
3. FDM Maxum, FDM 3000, prodigy Plus
4. FDM TITAN
5. Invision si 3-D Printer
6. KIRA Solid Center PLT-A4
7. Rapid Meister 2500
8. ThermoJet 3D Printer
9. Z310 System
10. UniRapid 2 (UR2-SP1502)
11. Máy tạo hình thực nghiệm bằng quang học URM-HP301

nguon site:http://www.hvacr.com.vn
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top