Thủ tướng được bầu như thế nào?

Thủ tướng được bầu như thế nào?

Mặc dù thủ tướng được quyết định bởi Quốc hội nhưng không phải ai cũng có thể trở thành ứng cử viên thủ tướng.
Chính trị Nhật Bản tồn tại dựa vào các đảng, do vậy điều kiện để ứng cử thủ tướng thứ nhất phải là Đại biểu Quốc hội, thứ hai: phải là dân sự. (Thực ra thì toàn dân Nhật Bản là dân sự vì Nhật Bản không có quân đội.) Các đảng phái chính trị, độc lập hoặc liên đới với nhau đề cử người lãnh đạo của đảng mình thành thủ tướng với mục đích củng cố quyền lực của đảng. Sự tranh giành quyền lực giữa các đảng phái nhiều khi rất gay gắt tới mức họ đặt quyền lợi của cá nhân lên trên quyền lợi của quốc dân. Nghĩa là luôn tồn tại một nguy cơ nền chính trị Nhật Bản có thể chuyển thành một nền chính trị bị chi phối bằng tiền. Có lẽ chính vì cách lựa chọn thủ tướng này mà nhiều người dân Nhật cảm thấy chính trị thật xa vời với họ.
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top