Hiến pháp Nhật Bản hiện nay được soạn thảo khi nào và được soạn thảo như thế nào?

Hiến pháp Nhật Bản hiện nay được soạn thảo khi nào và được soạn thảo như thế nào?

Sau tháng 8 năm 1945 Nhật Bản phải chịu sự kiểm soát của bộ tổng tư lệnh Liên hợp quốc và được khuyến cáo sửa đổi hiến pháp. Tháng 1 năm 1946 chính phủ Nhật Bản đưa ra bản dự thảo hiến pháp sửa đổi. Nội dung của bản dự thảo này chủ yếu dựa trên bản Cựu Đại Nhật Bản Đế Quốc Hiến Pháp, tuy có cải tiến làm cho quyền lợi của người dân tăng lên nhưng chủ yếu vẫn đặt chủ quyền quốc gia vào tay Thiên hoàng. Tướng tổng tư lệnh MacAthur không chấp nhận bản dự thảo này và đề ra bản dự thảo khác vào ngày 13 tháng 2 cùng năm, gọi là bản dự thảo MacAthur rồi yêu cầu chính phủ Nhật Bản xem xét. Chính phủ Nhật Bản đã dựa trên bản dự thảo MacAthur để soạn ra Tân hiến pháp vào ngày 6 tháng 3. Ngày 3 tháng 5 năm 1947, Nhật Bản chính thức thực thi bản hiến pháp mới. Một số người thuộc tầng lớp bảo thủ phản đối rằng hiến pháp hiện nay là do người ngoài soạn ra chứ không phải do tự thân nước Nhật soạn ra.

 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top